Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Μπορείτε να τα δείτε εδώ.


Oι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων/ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων.
Οι αντιρρήσεις/ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως προς την Επιτροπή Ενστάσεων που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από την ΟΕΧΒΕ.
Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid