Το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την έγκριση του πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων στο πλαίσιο της υπ' Aρ. Πρωτ. 846/3-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Απόφασης Δ.Σ./ΟΕΧΒΕ /10-09-2019), για την επιλογή ωφελούμενων της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στην Χημική Βιομηχανία» με κωδικό ΟΠΣ 5002920, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΕΧΒΕ www.oexbe.gr και στη θέση applications.oexbe.gr, του συστήματος υποδοχής αιτήσεων ωφελούμενων.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid